پازل استودیو - نیمه دوم نیمه سر نوشت ساز
نیمه دوم نیمه سر نوشت ساز
این دوره رایگان است .

هنر آزمون دادن با استاد گودرزی

کلاس ها

جلسه اول


01 آذر

جلسه دوم


05 آذر

جلسه سوم


28 آذر

کارگاه ششم03 بهمن