کلاس زیست شناسی استاد نشتایی موسسه فرزانگان 4-12

مدرس زیست کنکور

کلاس ها

جلسه اول


11 آذر

جلسه دوم


18 آذر

جلسه سوم


25 آذر