پازل استودیو - پروژه 180 درجه عربی استاد شرفی
پروژه 180 درجه عربی استاد شرفی
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

پروژه 180 درجه عربی استاد شرفی

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول16 مهر

جلسه دوم16 مهر

جلسه سوم16 مهر

جلسه چهارم16 مهر

جلسه پنجم19 مهر

جلسه ششم19 مهر
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.