پازل استودیو - کلاس زیست GT1 استاد ابراهیمی آموزشگاه فرهنگ و آموزش
کلاس زیست GT1 استاد ابراهیمی آموزشگاه فرهنگ و آموزش
این دوره رایگان است.

کلاس زیست GT1 استاد ابراهیمی آموزشگاه فرهنگ و آموزش

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

23 آذر

جلسه دوم

30 آذر