کلاس زیست GT1 استاد ابراهیمی آموزشگاه فرهنگ و آموزش

کلاس ها

جلسه اول23 آذر

جلسه دوم30 آذر