پازل استودیو - پروژه 180 درجه زبان استاد مالک
پروژه 180 درجه زبان استاد مالک
این دوره رایگان است .

پروژه 180 درجه زبان استاد مالک

جامع دهم


درس 1 یازدهم


درس ۲ یازدهم


درس ۳ یازدهم


درس ۱ دوازدهم


درس ۲ دوازدهم


درس ۳ دوازدهم


کلاس ها

جلسه اول16 مهر

جلسه دوم16 مهر

جلسه سوم16 مهر

جلسه چهارم16 مهر

جلسه پنجم16 مهر

جلسه ششم19 مهر

جلسه هفتم19 مهر

جلسه هشتم19 مهر

جلسه نهم03 آبان

جلسه دهم10 آبان

جلسه یازدهم24 آبان

جلسه دوازدهم01 آذر

جلسه سیزدهم08 آذر

جلسه پانزدهم22 آذر

جلسه شانزدهم


20 دی

جلسه هفدهم


27 دی

جلسه هجدهم


04 بهمن

جلسه نوزدهم


11 بهمن

جلسه بیستم


18 بهمن

بیست و یکم


25 بهمن