پروژه 180 درجه زبان استاد مالک

کلاس ها

جلسه اول

16 مهر

جلسه دوم

16 مهر

جلسه سوم

16 مهر

جلسه چهارم

16 مهر

جلسه پنجم

16 مهر

جلسه ششم

19 مهر

جلسه هفتم

19 مهر

جلسه هشتم

19 مهر