پازل استودیو - پروژه 180 درجه زیست استاد نجمیان
پروژه 180 درجه زیست استاد نجمیان
950,000تومان
ثبت نام دوره
پروژه 180 درجه ریست استاد نجمیان

کلاس ها

جلسه مشترک رایگان

16 مهر

جلسه اول رایگان

16 مهر

جلسه دوم رایگان

16 مهر

جلسه سوم رایگان

16 مهر

جلسه چهارم رایگان

16 مهر

جلسه پنجم رایگان

16 مهر

جلسه ششم رایگان

16 مهر

جلسه هفتم رایگان

16 مهر

جلسه هشتم رایگان

16 مهر

عمل قلب باز - جلسه اول رایگان

19 مهر

عمل قلب باز - جلسه دوم رایگان

19 مهر

عمل قلب باز - جلسه سوم رایگان

19 مهر

عمل قلب باز - جلسه چهارم رایگان

19 مهر

جلسه نهم رایگان

19 مهر