پروژه 180 درجه ریست استاد نجمیان

کلاس ها

جلسه مشترک

16 مهر

جلسه اول

16 مهر

جلسه دوم

16 مهر

جلسه سوم

16 مهر

جلسه چهارم

16 مهر

جلسه پنجم

16 مهر

جلسه ششم

16 مهر

جلسه هفتم

16 مهر

جلسه هشتم

16 مهر

عمل قلب باز - جلسه اول

19 مهر

عمل قلب باز - جلسه دوم

19 مهر

عمل قلب باز - جلسه سوم

19 مهر

عمل قلب باز - جلسه چهارم

19 مهر

جلسه نهم

19 مهر