پروژه 180 درجه ریست استاد نجمیان

براي مشاهده جزوات بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده تکالیف بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده پاسخنامه ها بايد دوره را تهيه كنيد .

کلاس ها

جلسه مشترک16 مهر

جلسه اول16 مهر

جلسه دوم16 مهر

جلسه سوم16 مهر

جلسه چهارم16 مهر

جلسه پنجم16 مهر

جلسه ششم16 مهر

جلسه هفتم16 مهر

جلسه هشتم16 مهر

عمل قلب باز - جلسه اول19 مهر

عمل قلب باز - جلسه دوم19 مهر

عمل قلب باز - جلسه سوم19 مهر

عمل قلب باز - جلسه چهارم19 مهر

جلسه نهم19 مهر