همایش هدایت تحصیلی (رشته شناسی) مهندس هادی علی مددی

کلاس ها

جلسه اول18 دی

جلسه دوم25 دی