پازل استودیو - دوره ویژه پایه دهم
دوره ویژه پایه دهم
برای استفاده از دوره باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید. ثبت نام در سایت

دوره ویژه پایه دهم طرح جهادی عدالت آموزشی

کلاس ها

جلسه اول زیست

23 بهمن

جلسه اول شیمی

26 بهمن

جلسه اول فیزیک

26 بهمن

جلسه اول ریاضی

29 بهمن

جلسه دوم زیست

30 بهمن

جلسه دوم فیزیک

03 اسفند

جلسه دوم شیمی

03 اسفند

جلسه دوم ریاضی

06 اسفند

جلسه سوم زیست

07 اسفند

جلسه سوم فیزیک

10 اسفند

جلسه سوم شیمی

10 اسفند

جلسه سوم ریاضی

13 اسفند

جلسه چهارم زیست

14 اسفند

جلسه چهارم فیزیک

17 اسفند

جلسه چهارم شیمی

17 اسفند

جلسه چهارم ریاضی

20 اسفند

جلسه پنجم زیست

21 اسفند

جلسه پنجم فیزیک

24 اسفند

جلسه پنجم شیمی

24 اسفند

جلسه پنجم ریاضی

18 فروردین

جلسه ششم زیست

19 فروردین

جلسه ششم فیزیک

22 فروردین

جلسه ششم شیمی

22 فروردین

جلسه ششم ریاضی

25 فروردین

جلسه هفتم زیست کنسلی

26 فروردین

جلسه هفتم فیزیک

29 فروردین

جلسه هفتم شیمی

29 فروردین

جلسه هفتم ریاضی

01 اردیبهشت

جلسه هشتم زیست

02 اردیبهشت

جلسه هشتم فیزیک

05 اردیبهشت

جلسه هشتم شیمی

05 اردیبهشت

جلسه هشتم ریاضی

08 اردیبهشت

جلسه نهم زیست

09 اردیبهشت

جلسه نهم فیزیک

12 اردیبهشت

جلسه نهم شیمی

12 اردیبهشت

جلسه دهم زیست

16 اردیبهشت

جلسه دهم فیزیک

19 اردیبهشت

جلسه دهم شیمی

19 اردیبهشت

جلسه نهم ریاضی

22 اردیبهشت

جلسه یازدهم زیست

23 اردیبهشت