پازل استودیو - دوره ویژه پایه یازدهم
دوره ویژه پایه یازدهم
برای استفاده از دوره باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید. ثبت نام در سایت

دوره ویژه پایه یازدهم طرح جهادی عدالت آموزشی

کلاس ها

جلسه اول ریاضی

23 بهمن

جلسه اول زیست

25 بهمن

جلسه اول شیمی

26 بهمن

جلسه اول فیزیک

26 بهمن

جلسه دوم ریاضی

30 بهمن

جلسه دوم زیست

02 اسفند

جلسه دوم شیمی

03 اسفند

جلسه دوم فیزیک

03 اسفند

جلسه سوم ریاضی

07 اسفند

جلسه سوم زیست

09 اسفند

جلسه سوم شیمی

10 اسفند

جلسه سوم فیزیک

10 اسفند

جلسه چهارم ریاضی قسمت اول

14 اسفند

جلسه چهارم ریاضی - قسمت دوم

14 اسفند

جلسه چهارم شیمی

17 اسفند

جلسه چهارم فیزیک

17 اسفند

جلسه پنجم ریاضی

21 اسفند

جلسه چهارم زیست

23 اسفند

جلسه پنجم شیمی

24 اسفند

جلسه پنجم فیزیک

24 اسفند

جلسه پنجم زیست

14 فروردین

جلسه ششم ریاضی

19 فروردین

جلسه ششم زیست

21 فروردین

جلسه ششم شیمی

22 فروردین

جلسه ششم فیزیک

22 فروردین

جلسه هفتم ریاضی

26 فروردین

جلسه هفتم زیست

28 فروردین

جلسه هفتم شیمی

29 فروردین

جلسه هفتم فیزیک

29 فروردین

جلسه هشتم ریاضی

02 اردیبهشت

جلسه هشتم زیست

04 اردیبهشت

جلسه هشتم شیمی

05 اردیبهشت

جلسه هشتم فیزیک

05 اردیبهشت

جلسه نهم ریاضی

09 اردیبهشت

جلسه نهم زیست

11 اردیبهشت

جلسه نهم شیمی

12 اردیبهشت

جلسه نهم فیزیک

12 اردیبهشت

جلسه دهم ریاضی

16 اردیبهشت

جلسه دهم زیست

18 اردیبهشت

جلسه دهم شیمی

19 اردیبهشت