پازل استودیو - دوره ویژه پایه نهم
دوره ویژه پایه نهم
برای استفاده از دوره باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید. ثبت نام در سایت

دوره ویژه پایه نهم طرح جهادی عدالت آموزشی

کلاس ها

جلسه اول ریاضی

30 بهمن

جلسه دوم ریاضی

07 اسفند

جلسه اول علوم

09 اسفند

جلسه ی دوم ریاضی

14 اسفند

جلسه دوم علوم

16 اسفند

جلسه سوم ریاضی

21 اسفند

جلسه سوم علوم

23 اسفند

جلسه چهارم علوم

14 فروردین

جلسه چهارم ریاضی

19 فروردین

جلسه پنجم علوم

21 فروردین

جلسه پنجم ریاضی

26 فروردین

جلسه ششم علوم

28 فروردین

جلسه ششم ریاضی

02 اردیبهشت

جلسه هفتم علوم

04 اردیبهشت

جلسه هفتم ریاضی

09 اردیبهشت

جلسه هشتم علوم

11 اردیبهشت

جلسه هشتم ریاضی

16 اردیبهشت

جلسه نهم علوم

18 اردیبهشت

جلسه نهم ریاضی

23 اردیبهشت

جلسه دهم علوم

25 اردیبهشت