پروژه 180 درجه شیمی استاد فائق

کلاس ها

جلسه مشترک

16 مهر

جلسه اول

16 مهر

جلسه دوم

16 مهر

جلسه سوم

16 مهر

جلسه چهارم

16 مهر

جلسه پنجم - قسمت اول

19 مهر

جلسه پنجم - قسمت دوم

19 مهر