پروژه 180 درجه فیزیک استاد یارمحمدی

براي مشاهده جزوات بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده تکالیف بايد دوره را تهيه كنيد .
براي مشاهده پاسخنامه ها بايد دوره را تهيه كنيد .

کلاس ها

جلسه اول16 مهر

جلسه دوم16 مهر

جلسه سوم16 مهر

جلسه چهارم16 مهر

جلسه پنجم16 مهر

جلسه ششم16 مهر

جلسه هفتم19 مهر

جلسه هشتم - قسمت اول19 مهر

جلسه هشتم - قسمت دوم19 مهر