پروژه 180 درجه فیزیک استاد یارمحمدی

کلاس ها

جلسه اول

16 مهر

جلسه دوم

16 مهر

جلسه سوم

16 مهر

جلسه چهارم

16 مهر

جلسه پنجم

16 مهر

جلسه ششم

16 مهر

جلسه هفتم

19 مهر

جلسه هشتم - قسمت اول

19 مهر

جلسه هشتم - قسمت دوم

19 مهر