پروژه 180 درجه ریاضی استاد خلیلی

کلاس ها

جلسه اول

16 مهر

جلسه دوم

16 مهر

جلسه سوم

16 مهر

جلسه چهارم

16 مهر

جلسه پنجم

18 مهر

جلسه ششم

18 مهر

جلسه هفتم

19 مهر