پازل استودیو - پروژه 180 درجه ریاضی استاد خلیلی
پروژه 180 درجه ریاضی استاد خلیلی
این دوره رایگان است .

پروژه 180 درجه ریاضی استاد خلیلی

کلاس ها

جلسه اول16 مهر

جلسه دوم16 مهر

جلسه سوم16 مهر

جلسه چهارم16 مهر

جلسه پنجم18 مهر

جلسه ششم18 مهر

جلسه هفتم19 مهر

جلسه هشتم03 آبان

جلسه نهم10 آبان

جلسه دهم17 آبان

جلسه یازدهم24 آبان

جلسه دوازدهم


20 دی

جلسه سیزدهم


27 دی