کلاس عربی دوازدهم 1400 استاد شرفی

کلاس ها

جلسه اول16 مهر

جلسه دوم16 مهر

جلسه سوم21 مهر

جلسه چهارم21 مهر

جلسه پنجم21 مهر

جلسه ششم21 مهر

جلسه هفتم25 مهر

جلسه هشتم27 مهر

جلسه نهم04 آبان

جلسه دهم11 آبان

جلسه یازدهم18 آبان

جلسه دوازدهم02 آذر

جلسه سزدهم


09 آذر

جلسه چهاردهم16 آذر

جلسه پانزدهم30 آذر