پازل استودیو - کلاس شیمی پایه یازدهم استاد رضا استادرحیم
کلاس شیمی پایه یازدهم استاد رضا استادرحیم
این دوره رایگان است.

کلاس شیمی پایه یازدهم استاد رضا استادرحیم

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 18 مرداد

18 مرداد

جلسه دوم 22 مرداد

22 مرداد

جلسه سوم 29 مرداد

29 مرداد

جلسه چهارم 5 شهریور

05 شهریور

جلسه پنجم

12 شهریور