پازل استودیو - استاد علی افروز
استاد علی افروز
این دوره رایگان است.
کلاس 1400 استاد علی افروز
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

04 آبان

جلسه دوم

08 آبان

جلسه یازدهم

16 آبان

جلسه دوازدهم

23 آبان

جلسه سیزدهم

30 آبان

جلسه چهاردهم

21 آذر

جلسه پانزدهم

29 دی

جلسه شانزدهم

10 بهمن

جلسه هفدهم

17 بهمن

جلسه هجدهم

20 بهمن

جلسه نوزدهم

24 بهمن

جلسه بیستم

01 اسفند

جلسه بیست و یکم

08 اسفند

جلسه بیست و دوم

15 اسفند

جلسه بیست و سوم

22 اسفند

کلاس نکته و تست

23 اسفند

جلسه بیستو پنجم

25 اسفند

جلسه بیست و پنجم

27 اسفند

نکته و تست 28 اسفند

28 اسفند

جلسه بیست و چهارم

29 اسفند

کلاس ۲۱ فروردین

21 فروردین

کلاس 22 فروردین

23 فروردین

کلاس 26 فروردین

26 فروردین

کلاس 14 اردیبهشت

14 اردیبهشت

کلاس 15 اردیبهشت

15 اردیبهشت

کلاس 25 اردیبهشت

25 اردیبهشت

جلسه 1 خرداد رایگان

01 خرداد

کلاس 8 خرداد

08 خرداد