پازل استودیو - همایش برگ ریزون پاییز استاد پارسیانژاد
همایش برگ ریزون پاییز استاد پارسیانژاد
این دوره رایگان است.

همایش برگ ریزون پاییز استاد پارسیانژاد

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

16 مهر