پازل استودیو - دوره ی جمع بندی تابع با مهندس بهاری
دوره ی جمع بندی تابع با مهندس بهاری
این دوره رایگان است.
دوره ی جمع بندی تابع مهندس بهاری
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

01 آذر

جلسه دوم 8 آذر

08 آذر

جلسه سوم 15 آذر

15 آذر

جلسه چهارم 22 آذر

22 آذر

جلسه 11 بهمن

11 بهمن

جلسه 18 بهمن

18 بهمن