پازل استودیو - دوره هوش و استعداد تحلیلی
دوره هوش و استعداد تحلیلی
این دوره رایگان است.
دوره هوش و استعداد تحلیلی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

25آذر

25 آذر

مشاوره

01 دی

جلسه دوم-ریاضی

02 دی

جلسه سوم-ریاضی

09 دی

جلسه چهارم-ریاضی

09 دی

جلسه دوم -مشاوره

14 دی

جلسه پنجم -ریاضی

16 دی

جلسه ششم -ریاضی

16 دی

جلسه هفتم -ریاضی

23 دی

جلسه سوم -مشاوره

28 دی

جلسه هشتم -ریاضی

30 دی

جلسه نهم- ریاضی

07 بهمن

جلسه دهم - ریاضی

14 بهمن

جلسه یازدهم-ریاضی

21 بهمن

جلسه دوازدهم ریاضی

28 بهمن

جلسه چهارم-4 اسفند

04 اسفند

جلسه سیزدهم ریاضی-5 اسفند

05 اسفند

جلسه چهاردهم

10 اسفند

جلسه پانزدهم

12 اسفند

جلسه شانزدهم

19 اسفند

جلسه پنجم مشاوره

22 اسفند

جلسه هفدهم

23 اسفند

جلسه هجدهم

25 فروردین

جلسه نوزدهم

01 اردیبهشت

جلسه بیستم

11 اردیبهشت

جلسه بیستم-قسمت دوم

11 اردیبهشت

جلسه بیست و یکم

14 اردیبهشت

جلسه بیست و یکم-قسمت دوم

14 اردیبهشت

جلسه بیست و دوم

15 اردیبهشت

جلسه بیست و دوم-قسمت دوم

15 اردیبهشت