پازل استودیو - آشنایی با ساختار  آزمون های هوش
آشنایی با ساختار آزمون های هوش
این دوره رایگان است.
راه کارهای جمع بندی برای موفقیت در آزمون های تیز هوشان
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه 1

04 اسفند

جلسه 2

11 اسفند

جلسه سوم

17 اسفند

جلسه چهارم

18 اسفند

جلسه پنجم

20 اسفند

جلسه ششم

25 اسفند

جلسه هفتم

07 فروردین

جلسه هشتم قسمت اول

08 فروردین

جلسه هشتم قسمت دوم

08 فروردین

جلسه نهم

16 فروردین

جلسه دهم

17 فروردین

جلسه یازدهم

19 فروردین

جلسه یازدهم-قسمت دوم

19 فروردین

جلسه دوازدهم

23 فروردین

جلسه سیزدهم

24 فروردین

جلسه چهاردهم

26 فروردین

جسله پانزدهم

30 فروردین

جلسه شانزدهم

31 فروردین

جلسه هفدهم رایگان

07 اردیبهشت

جلسه هجدهم رایگان

23 اردیبهشت