پازل استودیو - Tarhtamigh10T
Tarhtamigh10T
این دوره رایگان است.
Tarhtamigh10T
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

مشاوره

08 اسفند

جلسه اول-عربی

09 اسفند

جلسه اول-زیست

10 اسفند

جلسه اول-ریاضی

11 اسفند

جلسه دوم ریاضی

15 اسفند

جلسه دوم عربی

16 اسفند

جلسه اول ادبیات

18 اسفند

جلسه سوم ریاضی

22 اسفند

جلسه سوم عربی

06 فروردین

جلسه دوم زیست

08 فروردین

جلسه سوم زیست

11 فروردین

جلسه چهارم زیست-قسمت اول

16 فروردین

جلسه چهارم زیست-قسمت دوم

16 فروردین

جلسه اول زبان

16 فروردین

جلسه چهارم عربی

20 فروردین

جلسه پنجم عربی

20 فروردین

جلسه پنجم زیست

23 فروردین

جلسه اول شیمی

26 فروردین

جلسه ششم عربی

27 فروردین

جلسه هفتم عربی

27 فروردین

جلسه ششم زیست

30 فروردین

جلسه دوم شیمی

02 اردیبهشت

جلسه چهارم ریاضی

04 اردیبهشت

جلسه دوم ادبیات

05 اردیبهشت

جلسه هفتم زیست

06 اردیبهشت

جلسه دوم زبان

06 اردیبهشت

جلسه سوم زبان

07 اردیبهشت

جلسه سوم زبان-قسمت دوم

07 اردیبهشت

جلسه سوم ادبیات

13 اردیبهشت

جلسه هشتم زیست

13 اردیبهشت

جلسه نهم زیست

20 اردیبهشت