پازل استودیو - Tarhtamigh11T
Tarhtamigh11T
این دوره رایگان است.
Tarhtamigh11T
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

مشاوره

08 اسفند

عربی-جلسه اول

09 اسفند

جلسه اول-زیست

10 اسفند

جلسه اول-ادبیات

11 اسفند

جلسه دوم عربی

14 اسفند

جلسه اول ریاضی

15 اسفند

جلسه دوم زیست

17 اسفند

جلسه دوم ریاضی

18 اسفند

جلسه سوم عربی

21 اسفند

جلسه چهارم عربی

06 فروردین

جلسه سوم زیست

08 فروردین

جلسه چهارم زیست-قسمت اول

16 فروردین

جلسه چهارم زیست-قسمت دوم

16 فروردین

جلسه اول زبان

17 فروردین

جلسه اول شیمی

19 فروردین

جلسه پنجم عربی

20 فروردین

جلسه ششم عربی

20 فروردین

جلسه سوم ریاضی

21 فروردین

جلسه پنجم زیست

23 فروردین

جلسه چهارم ریاضی

24 فروردین

جلسه دوم زبان

24 فروردین

جلسه دوم شیمی

27 فروردین

جلسه هفتم عربی

27 فروردین

جلسه هشتم عربی

27 فروردین

جلسه ششم زیست

30 فروردین

جلسه پنجم ریاضی

31 فروردین

جلسه ششم ریاضی

04 اردیبهشت

جلسه دوم ادبیات

05 اردیبهشت

جلسه هفتم زیست

06 اردیبهشت

جلسه سوم زبان

07 اردیبهشت

جلسه سوم زبان-قسمت دوم

07 اردیبهشت

جلسه هفتم ریاضی

11 اردیبهشت

جلسه سوم ادبیات

13 اردیبهشت

جلسه هشتم زیست

13 اردیبهشت

چلسه نهم زیست

20 اردیبهشت