پازل استودیو - Tarhtamigh12T
Tarhtamigh12T
این دوره رایگان است.
Tarhtamigh12T
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

مشاوره

08 اسفند

جلسه اول-عربی

09 اسفند

جلسه اول-زیست

10 اسفند

جلسه اول-ریاضی

11 اسفند

جلسه دوم عربی-قسمت اول

14 اسفند

جلسه دوم عربی-قسمت دوم

14 اسفند

جلسه دوم زیست

17 اسفند

جلسه دوم ریاضی

18 اسفند

جلسه اول ادبیات

19 اسفند

جلسه سوم عربی

21 اسفند

جلسه سوم ریاضی

22 اسفند

جلسه چهارم عربی

06 فروردین

جلسه سوم زیست

08 فروردین

جلسه چهارم زیست-قسمت اول

16 فروردین

جلسه چهارم زیست-قسمت دوم

16 فروردین

جلسه اول زبان

16 فروردین

جلسه دوم زبان

17 فروردین

جلسه سوم شیمی

19 فروردین

جلسه پنجم عربی

20 فروردین

جلسه ششم عربی

20 فروردین

جلسه پنجم زیست

23 فروردین

جلسه چهارم ریاضی

24 فروردین

جلسه سوم زبان

24 فروردین

جلسه هفتم

27 فروردین

جلسه هشتم عربی

27 فروردین

جلسه پنجم ریاضی

28 فروردین

جلسه ششم زیست

30 فروردین

جلسه ششم ریاضی

31 فروردین

جلسه چهارم شیمی

02 اردیبهشت

جلسه دوم ادبیات

05 اردیبهشت

جلسه هفتم زیست

06 اردیبهشت

جلسه چهارم زبان

07 اردیبهشت

جلسه چهارم زبان-قسمت دوم

07 اردیبهشت

جلسه هفتم ریاضی

11 اردیبهشت

جلسه سوم ادبیات

13 اردیبهشت

جلسه هشتم زیست

13 اردیبهشت