پازل استودیو - کلاس دینی صابری سینوهه
کلاس دینی صابری سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس دینی سینوهه

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول26 مهر

جلسه دوم10 آبان

جلسه سوم17 آبان

جلسه چهارم24 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.