پازل استودیو - کلاس ریاضی طهرانیان سینوهه
کلاس ریاضی طهرانیان سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس ریاضی سینوهه

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول24 مهر

جلسه دوم01 آبان

جلسه سوم08 آبان

جلسه چهارم15 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.