پازل استودیو - کلاس فیزیک دشتیان سینوهه
کلاس فیزیک دشتیان سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس فیزیک دشتیان سینوهه

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول30 مهر

جلسه دوم07 آبان

جلسه سوم14 آبان

جلسه چهارم21 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.