پازل استودیو - کلاس شیمی سرمایه سینوهه
کلاس شیمی سرمایه سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس شیمی سرمایه سینوهه

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول29 مهر

جلسه دوم06 آبان

جلسه سوم13 آبان

جلسه چهارم20 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.